Cele działania Stowarzyszenia „Dla Albigowej”

  1. Rozbudzanie aktywności społecznej, gospodarczej i kulturalnej mieszkańców Albigowej
  2. Wspomaganie organizacyjne i finansowe inicjatyw społecznych, gospodarczych i kulturalnych.
  3. Ochrona materialnego i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców Albigowej
  4. Promowanie wsi w kraju i za granicą.

Przedmiot działalności statutowej Stowarzyszenia „Dla Albigowej” jako organizacji pożytku publicznego

  1. Podtrzymywanie tradycji wiejskich z uwzględnieniem obchodów świąt narodowych i kościelnych
  2. Wspieranie kultury
  3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej
  4. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dzieci i młodzieży
  5. Wspieranie oświaty